שבעים פנים לתורה

The Bring Them Home community of writers, photographers and artists shines light across the spectrum of true Torah values, perspectives and creativity.

The views and opinions expressed in these blogs are those of the authors.   

They do not necessarily reflect the official policy or position of Bring Them Home.

America the Imploding

Last week, the esteemed Rabbi Beryl Wein wrote a blog post entitled "IMPLOSION" (America's spiralling downfall)Rabbi Wein , world renown and well respected Rabbi, Lawyer, Historian and  Author has been increasingly concerned about the recent turn of events in the...

read more

ALIYAH – Is There a Wrong Reason?

With the Nefesh B'Nefesh organization receiving an influx of aliyah applications from Diaspora Jews, it is fair to say that these Jews are seeing the writing on the wall - that the future of the Jewish people lies in Israel.Whether influenced by the economic...

read more

“Days of Mashiach”

DAYS OF MASHIACH A Short Story by Tzvi Fishman Even before the jumbo jet came to a stop on the runway, Dr. Elliot Miller unfastened his seat belt and jumped up from his seat. “Where are you going?” his wife, Sandra, asked. “I want to be the first one off the plane,”...

read more

The Great Call

THE GREAT CALL To All Diaspora Leaders We, the undersigned: Rabbi Yosef Mendelevich, former Prisoner of Zion; Rabbi Shalom Gold, Co-Founder, Union of Rabbis for Eretz Yisrael and Am Yisrael”; Rabbi David Samson, YTA Torah Academy High Schools; Meir Indor, Founder of...

read more

Galut and Geula, Part 7

Geula and Galut, Part 7 The Surest Sign of Redemption In the Gemara, in tractate Sanhedrin, there is a teaching concerning the end of the exile: “Rabbi Abba states: There is no greater sign of the revealed end of the exile than this, as it says, ‘And you O mountains...

read more

Courting Israel

Chazal teach that the Land of Israel is acquired with suffering, which is not the best sales pitch for aliya. Moving and acclimating to any new environment is difficult, but it seems moving to Israel has a built-in spiritual requirement for the transition to be...

read more

TeleMedicine Job Opp in Israel

Are you a US Board Certified Doctor interested in making Aliyah or do you know one?Do you have a specialty that can be practiced via TeleMedicine?There is a professional organization looking for US Board Certified Physicians who have an existing relationship with a...

read more

Galut and Geula, Part 6

Galut and Geula, Part 6 The Holiness of Medinat Yisrael At the time of the Torah giant, the Gaon of Vilna, the Jewish People had managed to survive 1500 years of exile without the living Soul of the Nation shining in our midst. Except for the great Torah giants of...

read more

Living Among the Secular and Irreligious

Opportunities arise, and opportunities vanish: We must seize the opportunity immediately when it presents itself to us. Often, the chance will not present itself again in the future. No matter how unrealistic the scenario seems at that time, and that maybe, a better...

read more

Idol Worship in Exile

The Rabbis taught: One should always dwell in Israel, even in a city that is mostly heathen, and not dwell outside of Israel, even in a city that is mostly Jewish – for anyone who dwells in the Land of Israel is likened to one who has a God, and anyone who dwells...

read more

Galut and Geula, Part 5

Galut and Geula, Part 5 The Holy Soul of Zionism Our last few essays have dealt with the vast difference between Jewish life in the exile and Jewish life in the Land of Israel, as the Jewish People rise from the “dry bones” of Galut to mega-powered nationhood in the...

read more

Half-Emunah

Half-Emunah Here is an excerpt from a lecture of HaRav Tzvi Yehuda HaCohen Kook, of blessed memory, explaining to his students at the Mercaz HaRav Yeshiva in Jerusalem how it can happen that Torah-observant Jews can turn their backs on the very foundation of the...

read more

The dove is being called to return

וישלח את היונה וגו' ולא מצאה מנוח וגו': יהודה בר נחמן בשם רבי שמעון אמר אלו מצאה מנוח לא היתה חוזרת. ודכוותה "היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח" (איכה א) – אלו מצאה מנוח לא היו חוזרים. ודכוותה "ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח וגו'" (דברים כח) הא אלו מצאה מנוח לא היו...

read more
Want to stay updated on Aliyah content?